Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Hlavná úloha: Pripraviť žiakov, aby úspešne zvládli akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia

Vízia školy
Chceme sa stať miestom ľudskosti, kultúry a vzdelanosti, poskytnúť deťom taký program vzdelávania, ktorý by im:
* umožnil rozvoj nadania každého jednotlivcova podľa jeho potrieb a možností
* dá možnosť riadiť svoje vzdelávanie voľbou vlastnej vzdelávacej cesty
* dá slobodu v rozhodovaní a zodpovednosť za výsledky
* dá možnosť naučiť sa žiť ako človek medzi ľuďmi, rešpektovať práva všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu.

Kritériá prijímačiek
Gymnázium plánuje v novom školskom roku 2005/2006 prijať do piatich tried prvého ročníka 4-ročného gymnázia 150 žiakov.
Kritériá prijímacieho konania:
*výsledky v testoch Monitor M 9 zo slovenského jazyka a matematiky
*prospech na koncoročných vysvedčeniach v 6., 7. a 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. triede ZŠ z týchto predmetov: slovenský jazyk, jeden cudzí jazyk (ak má žiak dva, počíta sa ten s lepším prospechom), dejepis, geografia, matematika, prírodopis, chémia, fyzika.
*umiestnenie v predmetových olympiádach z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geológie a študijné výsledky cudzích jazykov v 7., 8. a 9. ročníka základnej školy.
***
Gymnázium prijíma na 8-ročné štúdium do prímy 26 žiakov.
Prijímacie pokračovanie pozostáva z: písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.
***
Podrobnejšie vo výveske gymnázia alebo na www.gympx.edu.sk

Skryť Vypnúť reklamu

Niekoľko faktov...
Gymnázium v súčasnosti navštevuje 583 žiakov štvorročného štúdia, ktorí sú zaradení do 18 tried a 227 žiakov osemročného gymnázia v ôsmich triedach. O rozšírenie ich vzdelania sa stará 56 plne kvalifikovaných pedagógov.
Úspešnosť prijatia absolventov gymnázia na vysoké školy v uplynulom školskom roku dosiahla 96,75. Zo 152 prihlásených bolo prijatých 147 študentov.
Škola maximálne možnou mierou podporuje individuálne študijné plány. Vychádza v ústrety pri tvorbe jednotlivých rozvrhov, podporuje tiež vynikajúcich športovcov. Medzi najlepších patria tenisti bratia P. a M. Chalupkovci a L. Hojčková, hádzanári J. Kozák a M. Biel a hokejista R. Konečný.

Študentský parlament
V bežnom školskom živote sú situácie, keď je študent bezmocný, nemá odvahu predniesť svoje požiadavky, riaditeľovi, profesorom, obhájiť sa či prísť s vlastným návrhom. K tomu, aby nebol osamotený a zložité situácie mohol zvládnuť, bol vytvorený študentský parlament ešte koncom septembra 2001. Prvým prelomom, ktorý sa tomuto študentskému zastupiteľstvu podarilo, bola redukcia povinného čítania, obmedzenie prázdninových domácich úloh, úprava školského poriadku, možnosť ovplyvňovať menu školskej jedálne, nájdenie spoločnej reči pri spoluorganizovaní diskoték, bažantiád, urovnanie mnohých sporov a nedorozumení.

Skryť Vypnúť reklamu

Aj medzinárodné projekty sú súčasťou vzdelávania
Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj projekt medzinárodnej spolupráce Socrates Buďme krealistickí. „Nie, nejde o chybu, ale o skratku slov kreativita, literatúra, stimulácia. Socrates je určený najmä pre sekundu, ale do niektorých aktivít sa zapájajú aj iné triedy. V súčasnosti sa zameriavajú na spoznávanie života partnerských škôl z Fínska, Rakúska a Poľska. V budúcom roku so zreteľom na aktivity rozvíjajúce tvorivosť literárnu, výtvarnú a divadelnú a jazykové zručnosti, v neposlednom rade intenzívne využítie informačných technológií,“ vyjasnila Anna Jančová, zástupkyňa riaditeľky školy.
V školskom roku 2003/04 sa škola zapojila do medzinárodného škótsko-nemecko-kanadsko-slovenského projektu vzdelávania Remote Accessible Field Trips - RAFT. Ide o diaľkovo riadené terénne exkurzie. Počas RAFT exkurzie sa do terénu vyberie len malá skupina študentov, vybavená najmodernejšími prostriedkami digitálnej komunikácie a zvyšná časť triedy sa intenzívne zúčastňuje aktivít v triede prostredníctvom internetu. Výsledkom exkurzie je učebný materiál, ktorý sa stáva súčasťou spoločného archívu a môžu ho použiť všetky školy projektu v spomínaných zainteresovaných štátoch.
Gymnazisti uskutočnili dve terénne exkurzie. Na prvej zmapovali funkčné zóny Považskej Bystrice a vytvorili panoramatický záber mesta. Na druhej bol prenos z Domaniže do triedy, kde ostatní cez internet dostali návod krasličiarky pri batikovaní kraslíc. Rozpracovaná je RAFT exkurzia do sklární so zameraním na zrod a zušľachtenie skla.

Skryť Vypnúť reklamu

Potreby žiaka sú impulzom
Už tri ročníky absolventov si Alternatívny učebný program veľmi pochvaľujú
Nová stratégia výchovy a vzdelávania predpokladá humanizáciu vyučovacieho procesu, orientáciu na žiaka, rozvoj jeho osobností a talentu. K tomu bolo vypracovaných niekoľko projektov.
Alternatívny učebný program (AUP) bol daný do praxe v roku 1998. Praktizovali ho ako jedna z prvých škôl v kraji. Umožňuje väčšiu voliteľnosť a sústredenosť na vybrané predmety smerom k následnému vysokoškolskému štúdiu. Plán predpisuje iba štyri povinné predmety – slovenský jazyk, dva cudzie jazyky, telesnú výchovu a 18 hodín si volí vo štvor- a dvojhodinových blokoch. Tri ročníky absolventov si AUP veľmi pochvaľujú. Žiaci sa nemusia rozptyľovať inými predmetmi, sústreďujú sa na ťažiskové, ktoré sú na prijímačkách na vysokú školu. Kladie však náročnosť na prácu učiteľov a zvyšuje náklady, pretože sa pracuje s internetom, učebné texty treba pre žiakov rozmnožiť.
Pilotný program zaujal kolegov iných gymnázií, a tým sa rozšíril do ďalších škôl na Slovensku. Nový impulz dostáva samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť študenta, ktorý už v 3. ročníku rieši problém, čo bude študovať na vysokej škole, ktoré predmety budú na prijímačkách. K tomuto systému bolo pripojené aj osemročné štúdium. Program dáva väčšie predpoklady dobre sa pripraviť na nový typ maturitnej skúšky.
Od roku 1993 je realizovaný projekt tzv. riaditeľských testov. Ide o systém testovania žiackych vedomostí a zručností z nosných predmetov. Tento systém ponúka možnosť sústrediť sa na základné vedomosti, väčšiu objektívnosť hodnotenia, možnosť porovnať seba, triedu. Testy pripravujú žiakov na vysokoškolské štúdium a v súčasnosti už aj na nový maturitný systém.
V rámci Považskej Bystrice je možné len na gymnáziu vykonať maturitnú skúšku v „úrovni A“, čo znamená, že v budúcnosti uchádzačom pri prijímacom pokračovaní na vysokú školu prípadne odpustia prijímacie pohovory, alebo uprednostnia pri zahraničnom študijnom pobyte...
Dôležitou súčasťou štúdia na gymnáziu je aj projekt Junior Achievement. V rámci neho boli zavedené nepovinné predmety, ktoré podporujú predovšetkým podnikateľské prostredie – Aplikovaná ekonómia, Poznaj svoje peniaze a Globálny etický program. V Aplikovanej ekonómii každoročne pracuje študentská firma, ktorá učí žiakov prakticky sa orientovať v oblasti financií a vo svete obchodu. Cvičná firma začína pracovať v októbri. Pripraví si podnikateľský plán, zvolí predstavenstvo firmy, dozornú radu, pracuje a podniká. V priebehu roka im pomáha konzultáciami Sauer Danfoss. Na konci roku sa firma likviduje a vyplácajú sa dividendy. Žiaci sa prezentovali na veľtrhu študentských firiem v Bratislave.
Projekt konzultačných hodín umožňuje samostatné a skupinové konzultáciu žiakom, ktorí buď majú problémy učivo zvládnuť, alebo si chcú prehĺbiť vedomosti v konkrétnej oblasti.
Projekt Otvorená škola im umožnil získať videodataprojektor. S počítačom a internetom zoznamovali deti Detského domova Domaniža.
Programy Nechajme chémiu ožiť a Environmentálna knižnica sú súčasťou projektu Orange.
V roku 2000 sa gymnázium zapojilo aj do projektu Infovek. Vytvára predpoklady obstáť na globálnom trhu práce v porovnaní s vrstovníkmi z EÚ.

Pri miléniu si predsavzali náročný cieľ
História Gymnázia v Považskej Bystrici siaha i so svojimi predchodkyňami jedenásťročnou strednou školou a jej následníčkou strednou všeobecno-vzdelávacou školou do prvej polovice päťdesiatych rokov uplynulého storočia.
Jedenásťročenka bola založená 1. septembra 1953 ako jediná trieda, vytvorená z desiatakov, ktorí predchádzajúce ročníky štúdia absolvovali v Púchove a Žiline. Títo boli aj prvými maturantmi školy v školskom roku 1954-1955.
Stredná všeobecnovzdelávacia škola vznikla v roku 1961 a jej trvanie je datované do roku 1969, kedy vzniklo súčasné gymnázium. Jeho prvá trieda existovala zároveň s triedami dožívajúcej SVŠ. Spomínané školské inštitúcie sa prakticky od svojho vzniku pasovali s peripetiami nedostatku školských priestorov.
Prvého septembra 1993 vznikla nová forma štúdia – osemročné gymnázium. Otvára sa vždy jeho jedna trieda v ročníku.
Záujem uchádzačov o gymnaziálne štúdium a zároveň pokles a menšia potreba absolventov učňovských odborov má za príčinu úmerné zvyšovanie počtu tried. V jubilejnom školskom roku 2003/2004, kedy škola oslávila svoje päťdesiate výročie, sa vyučovalo v 25 triedach, z toho 8 bolo osemročného štúdia.
V roku 1992 gymnáziu pribúdajú ďalšie dve budovy – budova stredného odborného učilišťa strojárskeho a budova telocvične, o ktorú sa delia s ďalšími strednými školami. Gymnázium v súčasnosti využíva šesť samostatných budov. V jednej z nich bola otvorená učebňa školiaceho centra Infoveku. Slúži na preškolenie učiteľov výpočtovej techniky. Absolvent získa certifikát, ktorý je súčasťou kvalifikačného portfólia učiteľa. Ďalšia učebňa vzdelávania je otvorená denne do 18. hodiny pre žiakov a ich rodičov.
Považskobystrické gymnázium dokázalo za polstoročnicu svojej existencie životaschopnosť aj v neľahkých dobách školských reforiem a spoločenských zmien. Škola si pri miléniu predsavzala náročný cieľ – vychovať človeka pre nové tisícročie. Akademicky a ľudsky pripraveného, múdreho, dobrého a šťastného. Celý výchovno-vzdelávací program smeruje k umožneniu plného fyzického a psychického vývoja podľa potrieb a možností, dať radosť z poznávania a pripraviť mládež na celoživotné vzdelávanie a naučiť ju žiť medzi ľuďmi, rešpektovať práva všetkých účastníkov tohto procesu. Dať študentom slobodu v rozhodovaní a zodpovednosti za vlastné výsledky.

Tvoriví majú svoju „sočku“
Pod klubom mladých bádateľov sa „skrýva“ stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Pätnásť rokov ho vedie Ľubica Juríčková. Učí žiakov napísať odbornú prácu a obhájiť ju. Každý má svojho konzultanta, pracujú v teréne, robia výskumy, spolupracujú so samosprávnymi orgánmi, inštitúciami...
Do tohtoročného školského kola „sočky“ sa zapojilo sa 31 študentov v rôznych odboroch. Zaujímavé boli práce o počítačových vírusoch, o genetike človeka. Silvia Novohradská sa venovala darcovstvu krvi. Začínala: keby mi niekto nebol daroval krv, keď som bola maličká, tak by som tu nebola... a ďalej tému odborne rozoberá. Petra Pružinca zaujala SIS, Róbert Kutiš sa pozrel na grafitti z iného pohľadu a práci dal názov Umenie za hranicou zákona. Miriam Čelková prezentovala drezúrny výcvik koní aj na videu. František Malina sa venoval fyzikálnym zákonom - ako sa dá dýchať pod hladinou. Ďalšie výborne spracované a prezentované práce boli: Ľudia a august 1968, Týranie žien, Reč tela, Ľudové zvyky... „Práce obsahujú ankety, grafické znázornenie, žiaci ňou žijú dva-tri roky. V regionálnom kole porota má v ruke prácu, hodnotí ju z odborného hľadiska. Môže byť vynikajúca, ale treba si ju vedieť aj obhájiť a využiť rétoriku - rečnícky prejav a nedopustiť sa žiadnych chýb“.
Sočkári žnú úspechy na celoslovenskom fóre i v zahraničí na Kongrese mladých bádateľov v Španielsku. K medailovým umiestneniam patria aj čestné uznania a osobitnácena.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Home (ale aj) Office
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 4. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Zelená Bratislava
 7. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 8. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 562
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 432
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 158
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 869
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 592
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 355
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 791
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 140
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 939
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 612
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Bude FK Dubnica prepúšťať? Švec: Prišli sme o vyše 150-tisíc

Exkluzívny pohľad do vnútra dubnického futbalu.

Peter Švec pózuje s Marekom Kuzmom, jedným z lídrov Dubnice, ktorí ostali aj po minulej sezóne.
Rodák z Považskej o historických tituloch aj korone, ktorú prekonal.

Tomáš Frolo, poctivý robotník, ktorý sa nehral na hviezdu

Poctivý robotník v obrane. Rodák z Považskej Bystrice TOMÁŠ FROLO (38) sa nikdy nehral na hviezdu, napriek tomu dokázal to, o čom môže väčšina hokejistov iba snívať. Dva finálové štarty v Plzni a Litvínove pretavil v historické tituly pre svoje tímy.

Tomáš Frolo v drese bratislavského Slovana.

Považská Bystrica uvažuje o štátnej bezúročnej pôžičke, rozhodne zastupiteľstvo

Považskobystrická radnica zvažuje požiadať o bezúročnú návratnú štátnu pomoc. Pôžičky poskytuje štát maximálne do výšky výpadkov dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Trenčianska župa vyhlási o rok verejnú súťaž na autobusového dopravcu

Aktuálne TSK zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu prostredníctvom SAD Trenčín a SAD Prievidza.

SAD Prievidza má šesť nových prímestských autobusov.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?