Streda, 7. december, 2022 | Meniny má Ambróz

Teplo GGE pokračuje v rozsiahlych rekonštrukciách

Najnovšia investícia smeruje opäť na sídlisko Rozkvet.

Spoločnosť Teplo GGE, s. r. o., Považská Bystrica prevádzkuje približne 70 km tepelných sietí. Do rekonštrukcie tepelných rozvodov vkladá nemalé finančné prostriedky. Investuje s rozumom, aby bola výroba a dodávka tepla maximálne efektívna. Aktuálne je spoločnosť vo fáze projekcie ďalšej etapy modernizácie CZT na sídlisku Rozkvet. Hovoríme s riaditeľom prevádzky Petrom Mašlanim.

Aké projekty sa podarilo uskutočniť, prípadne aké novinky zaviesť v minulom roku?

- Najvýznamnejším dielom roku 2019 bola rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia rozvodov na sídlisku Rozkvet. Projekt bol zameraný na výmenu starých štvorrúrových sekundárnych rozvodov s dĺžkou 1155 m v pôvodnej trase za nový primárny rozvod. Zároveň sme tu inštalovali 33 tlakovo-nezávislých kompaktných odovzdávacích staníc (KOST) u odberateľov na dotknutom okruhu. Ak hovoríme o novinkách, bola ňou napríklad aj implementácia novej verzie dispečerského systému, ktorá zabezpečuje komunikáciu riadiacich systémov jednotlivých KOST vrátane možnosti diaľkového riadenia a monitorovania z nášho dispečerského systému. Riešenie zahrňuje aj zber údajov z meračov tepla, spracovanie a zároveň vyhodnotenie jednotlivých údajov a tiež použitie pre operatívne riadenie KOST, resp. celej tepelnej sústavy. Za zmienku určite stojí aj inštalácia KOST do budovy mestského úradu, ako aj inštalácie horúcovodných prípojok a KOST do objektu bývalej Okresnej vojenskej správy a administratívnej budovy na sídlisku SNP.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Spoločnosť Teplo GGE od roku 2011 investovala približne 15 miliónov eur. Ktoré z podstatných investícií sú z vášho pohľadu hodné zmienky?

- Určite je to modernizácia CZT - rekonštrukcia 71 percent vonkajších primárnych rozvodov tepla. Dodávka a montáž kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST) do bytových a nebytových objektov, dodávka a montáž oddeľovacej odovzdávacej stanice tepla pre sídlisko Rozkvet, pripojenie okruhu kotolne Lánska 995 k horúcovodnej sústave CZT a vybudovanie HV prípojky a KOST. Za zmienku stojí určite aj modernizácia centrálneho dispečingu, modernizácia a rekonštrukcia HV rozvodov od Šachty 11 po centrálnu mestskú zónu, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh Lánska 995 či rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh OST EG 5,6,7 Rozkvet. Za tie roky sme sa posunuli naozaj ďaleko.

Aké výhody majú tieto investície vo vzťahu k odberateľovi?

- Každé z týchto investičných opatrení má pozitívny vplyv na hospodárne prevádzkovanie celej sústavy. Zvyšujú spoľahlivosť prevádzky, zrýchľujú riadenie sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT). Aj vo vzťahu k odberateľovi vieme s určitosťou preukázať, že systém dodávky dvojrúrovým rozvodom a využívanie kompaktných odovzdávacích staníc vedie k efektívnejšiemu využívaniu energií. Jedným z dôvodov, prečo dochádza k úspore u odberateľa, je umiestnenie merania TÚV priamo do objektu odberateľa, kedy už odberateľ neplatí za straty na teplej vode predtým pripravovanej a meranej v blokovej odovzdávacej stanici. Nie zanedbateľnú úsporu prináša aj možnosť individuálneho nastavenia vykurovacej krivky a tak isto aj možnosť nastavenia času a teploty dodávky teplej vody.

Plynuli prostriedky aj z operačných programov?

- Niektoré z projektov prebiehali v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, výzva - Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. Už z názvu je zrejmé, že dôležitým parametrom pre úspech projektu v rámci výzvy je zvýšenie účinnosti, ktorá je mimochodom periodicky monitorovaná zo strany poskytovateľa dotácie. Z týchto spomenutých dôvodov je nutné uviesť, že tieto prostriedky boli vynaložené efektívne.

V úvode ste spomenuli ďalšiu fázu modernizácie. Akej konkrétne?

- Vo fáze projekcie je ďalšia etapa modernizácie CZT na sídlisku Rozkvet. Ide o rekonštrukciu sekundárnych rozvodov a inštaláciu 19 KOST na tepelnom okruhu odovzdávacích staníc EG1 a EG2. Aj v tomto prípade projekt rieši náhradu 4-rúrových teplovodných sekundárnych rozvodov ÚK a TV s cirkuláciou za 2-rúrové horúcovodné rozvody.

Kladiete dôraz na dostatočnú tepelnú izoláciu? Ovplyvňujú prípadné úniky na trase výsledné platby pre konečného spotrebiteľa?

- V súčasnej dobe je zrejme nemožné pri realizácii nových investícií do rozvodov zanedbať tepelno-izolačné vlastnosti rozvodov. Prvým dôvodom, prečo je to tak, je vysoká úroveň a kvalita nových predizolovaných potrubí, ktoré majú lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako pôvodné. Ďalším dôvodom je aj povaha výziev pre návratný finančný príspevok, cez ktoré sa snažíme realizovať veľké investície. Tieto sú zamerané na efektivitu a zníženie CO2, čo je, samozrejme, podmienené znížením tepelných strát. Úniky, ktoré z času na čas vznikajú na kritických miestach z dôvodu korózie spôsobenej zimným solením komunikácií prípadne blúdivými prúdmi, nemajú vplyv na platby pre konečného spotrebiteľa, pretože ÚK a TÚV je merané priamo na odbernom mieste v KOST.

Napojenie na CZT je podľa vás i viacerých odborníkov bezpečné a výhodné. Nastal rozpor v tvrdeniach vlád o možnosti odpojenia sa od CZT a pripojenia na individuálny zdroj tepla. Ako je to momentálne legislatívne ukotvené?

- Dodávateľ tepla sa v prvom rade musí riadiť zákonom o tepelnej energetike. Podmienky skončenia odberu tepla musia byť zo zákona 657/2004 Z. z. dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla. V prípade , že sa na vymedzenom území dodávateľa tepla, ktorý spĺňa podmienky účinného CZT, plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla presahujúci zákonom stanovenú hranicu, je povinnosť prednostne pokryť túto potrebu od dodávateľa, ktorý dodáva teplo z účinného CZT, ak to umožňujú technické podmienky a výkon zariadení na výrobu tepla.

Ako sa bude ďalej vyvíjať legislatíva, je ťažké predikovať, nakoľko však systémy CZT, a teda hlavne účinné CZT, sú poberateľmi európskych podporných finančných prostriedkov, ktoré boli investované do zdrojov a rozvodov za účelom zvýšenia účinnosti a zníženia produkcie CO2, nebolo by dobrým rozhodnutím doterajšiu legislatívu v tomto smere meniť. Odpájanie od CZT by znamenalo premrhanie peňazí investovaných do modernizácie a zvýšenia účinnosti, zvýšenie ceny pre odberateľov a zhoršenie hospodárnosti. Odpájanie od systému CZT spôsobuje lokálne zvýšenie emisií, nakoľko malé zdroje znečistenia nie sú vôbec kontrolované a nedokážu zabezpečiť vhodné rozptylové podmienky. To je z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov žijúcich v danej lokalite oveľa viac zaťažujúce ako dodávka tepla z CZT.

Môžete v skratke zhrnúť hlavné výhody centrálneho zásobovania teplom (CZT)?

- Je to predovšetkým spoľahlivosť, komfort, bezpečnosť, ekológia, komplexné služby a dodávka tepla za prijateľnú cenu

Načrieme do otázok od samotných občanov. Niektorí obyvatelia bytoviek tvrdia, že po 23. hodine večer majú problémy s teplou vodou. Máte znalosť o tomto probléme?

- Dodávka tepla a teplej vody sa riadi vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z. z., ktorá určuje čas a kvalitu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi. Podľa tejto vyhlášky teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla. V prípade, že odberatelia sú zásobovaní prostredníctvom kompaktnej odovzdávacej stanice, vieme požiadavku na nepretržitú dodávku TÚV, ale aj úpravu vykurovacej krivky zrealizovať ihneď. Na tepelných okruhoch okrskových odovzdávacích staníc sa však všetci odberatelia musia na režime dohodnúť. Ak nedôjde k takejto dohode, dodávateľ tepla postupuje podľa vyhlášky.

Častou otázkou obyvateľov je, že majú radiátory teplé len do polovice telesa aj po odvzdušnení. Aké je vysvetlenie?

- To, že vykurovacie teleso je nahriate len do polovice, môže spôsobovať viacero faktorov, spravidla je to spôsobené správnou funkciou regulačnej termostatickej hlavice ktorá reguluje vstup do vykurovacieho telesa v závislosti na teplote v miestnosti, taktiež môže byť aj prejavom nesprávneho hydraulického vyregulovania rozvodov bytového domu. Každopádne V každom prípade táto otázka by mala byť skôr smerovaná správcovi, pretože povinnosti dodávateľa tepla končia na päte domu, kde je teplo aj merané.

Občasným poruchám na rozvodoch tepla sa nevyhne ani jedno z miest na Slovensku. Sú podľa vás v Považskej Bystrici zvládnuté operatívne?

- Spoločnosť Teplo GGE, s. r. o., Považská Bystrica prevádzkuje približne 70 km tepelných sietí. Aj napriek každoročnej letnej príprave na vykurovaciu sezónu sa vyskytujú situácie, kedy dôjde k nepredvídanej poruche rozvodov. Lokalizácia a následné odstraňovanie takýchto porúch nie je jednoduché. V týchto situáciách sú vynaložené všetky naše personálne kapacity tak, aby bola tepelná pohoda v zásobovaných objektoch čím skôr obnovená.

Zveľaďovaním a modernizáciou CZT zvyšujete spoľahlivosť systému s cieľom znižovať straty a stabilizovať cenu pre odberateľov. Aké je momentálne nastavenie cenovej politiky?

- Teplárenstvo spadá pod odvetvia s cenovou reguláciou. Každý výrobca a distribútor, resp. držiteľ povolenia na výrobu a distribúciu tepla musí pri cenotvorbe postupovať v súlade s vyhláškou, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Cena tepla sa skladá z variabilnej a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom. Variabilná zložka zahŕňa tie náklady, ktoré priamo súvisia s objemom výroby tepla. Výška variabilnej zložky ceny tepla je závislá od trhových cien týchto energetických vstupov. Fixná zložka zahŕňa tie náklady, ktoré nesúvisia priamo s objemom výroby, t. j. ktorých výška nie je ovplyvnená tým, či je v danom roku silná alebo mierna zima. Patria sem odpisy z investícií, atesty, povinné odborné prehliadky a skúšky, revízie, opravy, audity, poplatky za znečistenie životného prostredia, mzdové náklady a iné. Teplo GGE sa dlhodobo snaží cenu tepla stabilizovať a investovať s rozumom, aby vďaka inovatívnym technológiám bola výroba a dodávka tepla maximálne efektívna. Výška takýchto investícií nebýva malá. Preto sa snažíme tieto projekty financovať z EU fondov. Finančné prostriedky, ktoré sme takýmto spôsobom získali, nemôžu byť premietnuté do fixných nákladov vstupujúcich do ceny tepla.

Od roku 2011 je spoločnosť GGE, a. s., stopercentným vlastníkom spoločnosti POV BYT. V Považskej Bystrici teda pôsobíte už viac rokov. Pravidelne sa zapájate do aktivít, ktoré majú súvis s kvalitnejším životom v meste. Prispievate napríklad na ihriská pre voľnočasové aktivity detí a iné?

- Spoločnosť GGE spolupracovala s mestom Považská Bystrica od roku 2013 na viacerých zmysluplných projektoch, ktoré boli navrhnuté za účelom zvýšenia kvality života v meste. Či to boli detské ihriská, workoutové ihriská, alebo iné prvky realizované pre voľnočasové aktivity obyvateľov. Vzhľadom na to, že podnikáme v prostredí Považskej Bystrice, je pre nás prirodzené, že okrem kvalitných služieb chceme všetkým obyvateľom Považskej Bystrice poskytnúť aj nejakú pridanú hodnotu. Aj v tomto roku sa budeme finančne spolupodieľať na rekonštrukcii detského ihriska v časti Dedovec.

Ak to zhrnieme, čo váš čaká najbližšie obdobie?

- V jednoduchosti povedané, naďalej plánujeme zveľaďovať a modernizovať celý systém zásobovania teplom tak, aby sa zvyšovala jeho prevádzková spoľahlivosť, zvyšovala hospodárnosť s cieľom udržať, resp. stabilizovať cenu tepla pre našich odberateľov. To v konečnom dôsledku vedie k ich spokojnosti.

DANA VALACHOVÁ

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vianočný darček na celý život. Darujte návod k vlastnému telu
 2. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 3. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 4. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 5. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 6. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 7. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 1. Auto do 14-tisíc už nekúpite. Zvážte radšej prenájom
 2. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 3. Helenky prichádzajú na svetlo sveta s ďalšími novými bytmi
 4. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 5. Vianočný darček na celý život. Darujte návod k vlastnému telu
 6. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 7. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 8. Šariš ľuďom pomáha regiónu už takmer 20 rokov
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 689
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 602
 3. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 835
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 975
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 270
 6. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME 3 191
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 092
 8. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 2 842

Blogy SME

 1. Miroslav Haviar: A čo takto kráľovstvo?
 2. Vladimír Čuchran: Takový schody do nebe... (na košický magistrát)
 3. Štefan Vidlár: Skaza vojny
 4. Irena Šimuneková: Fotohrátky 17.
 5. Anton Kaiser: Druhá adventná nedeľa
 6. Ján Valchár: Veľké problémy malého Macka Pú. Intro.
 7. Peter Maroncik: Riaditeľské kvóty pre ženy nie sú teda diskrimináciou?
 8. Štefan Vidlár: Husárský kúsek
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 39 866
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 11 987
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 5 814
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 297
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 997
 6. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 910
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 210
 8. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 008
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Regionálne noviny MY organizujú už niekoľko rokov advetné podujatie Slovensko spieva koledy, ktoré v predvianočnom čase spája obyvateľov našej krajiny.


6 h

TOISON gin a bylinný likér Dr. Kramer zbierajú prestížne svetové ocenenia.


23 h
Ilustračná foto

Vyplnia šedú zónu pre rodiny s deťmi s poruchami autistického spektra.


5. dec

Na turnaji prípraviek O pohár predsedu ZsFZ, ktoré organizoval ZsFZ v spolupráci s ObFZ Považská Bystrica to bola parádna prehliadka detského futbalu, radosti, ale aj sklamaní.


4. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Miroslav Haviar: A čo takto kráľovstvo?
 2. Vladimír Čuchran: Takový schody do nebe... (na košický magistrát)
 3. Štefan Vidlár: Skaza vojny
 4. Irena Šimuneková: Fotohrátky 17.
 5. Anton Kaiser: Druhá adventná nedeľa
 6. Ján Valchár: Veľké problémy malého Macka Pú. Intro.
 7. Peter Maroncik: Riaditeľské kvóty pre ženy nie sú teda diskrimináciou?
 8. Štefan Vidlár: Husárský kúsek
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 39 866
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 11 987
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 5 814
 4. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 297
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 2 997
 6. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 910
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 210
 8. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 008
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu