Utorok, 17. máj, 2022 | Meniny má Gizela

Obchoďáci sa vo svete nestratia

Obchodná akadémia Považská Bystrica patrí dlhodobo medzi najlepšie stredné odborné školy na Slovensku a podľa komplexného hodnotenia škôl neziskovou organizáciou INEKO sa umiestnila na krásnom 2. mieste v rámci stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V súčasnosti školu navštevuje v 13 triedach 356 študentov, ktorých vyučuje 30 kvalifikovaných pedagógov.

Ako jediná stredná odborná škola v Považskej Bystrici sa môžeme pýšiť dlhoročnou spoluprácou s partnerskými školami v mestách Beveren (Belgicko) a Hengelo (Holandsko), taktiež od roku 2010 spolupracujeme s jednou z najúspešnejších firiem v Rakúsku, s logistickou firmou LkW Walter vo Viedni.

Významná je aj spolupráca so Štátnou jazykovou školou, ktorú naši študenti navštevujú v popoludňajších hodinách, s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline, s Katedrou pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, agentúrou Inovujme.sk, so spoločnosťou Nadácia pre deti Slovenska a v neposlednom rade s potenciálnymi zamestnávateľmi v našom regióne.

Jazyková trieda

O túto triedu majú uchádzači najväčší záujem, pretože lákadlom je možnosť absolvovať počas štúdia výmenný pobyt v rodinách v Belgicku a Holandsku. Škola dlhodobo spolupracuje s holandskou školou ROC van Twente Hengelo, s belgickou školou Sint-Maarten Bovenschool v Beverene. Študenti jazykových tried sa zúčastňujú poznávacieho zájazdu vo Veľkej Británii. Počas tohto pobytu sú študenti aj učitelia ubytovaní v rodinách a okrem spoznávania zaujímavých miest v krajine si vyskúšajú život v typickej anglickej rodine. V jazykovej triede je zvýšená dotácia prvého (maturitného) cudzieho jazyka, žiaci majú tento jazyk vo svojom rozvrhu 5 hodín týždenne v 1. – 3. ročníku, v štvrtom ročníku ešte o 1 hodinu odborného jazyka navyše. Jazyková trieda – to nie sú len výmenné pobyty, ale aj návšteva anglického divadla, jazykové sústredenia so zahraničnými lektormi. Počas takého sústredenia majú študenti týždeň denne 5 hodín anglického jazyka s lektorom z Veľkej Británie. Doteraz bol takýto týždeň privilégiom len jazykových tried, ale uvedomujúc si nutnosť plynulej komunikácie v anglickom jazyku v dnešnom svete, majú od tohto školského roka takúto možnosť aj všetci žiaci druhého ročníka. V minulosti sme mali aj triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ale v dôsledku povinnej angličtiny na základných školách prejavuje málo uchádzačov záujem o nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk. Je mi to veľmi ľúto, pretože naši absolventi ovládajúci nemecký jazyk boli ako uchádzači o prácu v rakúskej logistickej firme LkW Walter vo Viedni hodnotení vynikajúco nielen úrovňou ovládania nemeckého jazyka, ale aj svojimi odbornými vedomosťami.

Informatická trieda

Tak ako majú študenti v jazykovej triede v rozvrhu viac hodín prvého cudzieho jazyka, informatici majú navyše hodiny informatiky a matematiky. Mnohí absolventi triedy tohto zamerania pokračujú v štúdiu informatiky na Fakulte riadenia a informatiky ŽU v Žiline, máme absolventa študujúceho aj na Karlovej univerzite v Prahe. Študenti sa od prvého ročníka zaoberajú základmi počítačových sietí, obsluhou počítača, v časti ovládanie a práca s multimédiami sa naučia pracovať a ovládať aplikácie na úpravu obrázkov, hudby a videa, oboznamujú sa s princípmi počítačových sietí, vedia vykonať jednoduchú údržbu výpočtovej techniky, naučia sa tvoriť webové stránky, pracovať s 3D tlačiarňou, učia sa od základov programovať. Počas 4 rokov štúdia od základov programovania, algoritmizácie úloh postupne programujú v jazyku Python, Java a PHP. Súčasťou vyučovania sú aj dve sústredenia, zimné a letné, na ktorých si študenti precvičujú a zdokonaľujú získané vedomosti v danom polroku. Určite zaujímavá je aj spolupráca s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, a to v projekte ERASMUS+, ktorý je len vyústením viacročnej spolupráce našej školy a Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline. Aj s pomocou projektu Erasmus+ a projektu IT Akadémie sa zvýši odborná spôsobilosť informatiky, digitálnych kompetencií a programovania absolventov našich informatických tried.

Športová trieda

Obchodná akadémia Považská Bystrica nemá vynikajúce výsledky len v jazykových olympiádach a odborných súťažiach, ale patríme medzi najlepších aj v športových súťažiach. Najväčším úspechom školy je titul majstra sveta v hádzanej stredných škôl v roku 2010 v Portugalsku, v roku 2008 v Dánsku obsadili naši hádzanári 6. miesto. Športové triedy okrem hádzanárov navštevujú aj atléti, futbalisti, hokejisti, hádzanárky a ďalší športovci. Gaudeamus, teda športová olympiáda stredných škôl, zažila nedávno vec nevídanú – tri tituly v kolektívnych športoch získala jedna škola, samozrejme, naša, a to vo volejbale dievčat, basketbale aj hádzanej chlapcov! To sa v histórii športu na školách nikdy nikomu nepodarilo. Vedenie školy aj pedagógovia šport na škole odjakživa podporovali a podporujú, medzi našich absolventov patrí napríklad väčšina mužov v tíme hádzanárov MŠK Považská Bystrica. Mnohí z absolventov športovej triedy si vybrali štúdium telesnej výchovy alebo trénerstva na vysokej škole.

Účtovnícka trieda

Účtovníctvo je neoddeliteľnou súčasťou fungovania zdravej firmy. Dopyt na trhu práce po kvalitných účtovníkoch je veľký. Táto skutočnosť nás inšpirovala k tomu, aby sme žiakom, ktorí si vyberajú svoje budúce povolanie a zamestnanie, dali možnosť hlbšieho vzdelávania sa aj v tejto oblasti. Úlohou vyučovania účtovníctva v triede s jeho rozšíreným vyučovaním nie je zaťažovať žiakov väčším množstvom teórie a účtovných predkontácií, ale priblížiť im skutočnú prácu účtovníka. Praktické učivo v jednotlivých ročníkoch je prispôsobené veku žiakov a ich ekonomickým vedomostiam.

Vyučovanie je realizované formou praktických zadaní, ktoré žiaci riešia spolu s učiteľom a následne sami. Súčasťou každého zadania sú skutočné doklady, ktoré sa používajú v praxi.

V každom ročníku žiaci riešia ročníkový projekt – simulujú podnikateľskú činnosť v spoločnosti s určitým zameraním. Okrem praktickej časti je v každom ročníku pre žiakov pripravená práca v online učebnici, kde sa zoznámia s e-learningovým vyučovaním a za svoju prácu získajú certifikát.

Dvakrát do roka (v decembri a v júni) sa realizuje účtovnícky týždeň, počas ktorého sa žiaci stretnú s odborníkmi z praxe, navštívia reálne spoločnosti, zúčastnia sa exkurzií a besied, riešia prípadové štúdie z rôznych oblastí zameraných na účtovníctvo a podnikanie.

Cieľom triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva je hravou, ale reálnou formou priblížiť mladým ľuďom skutočnú prácu účtovníka a podnikateľské zručnosti a vychovať z nich perspektívne osobnosti, ktoré sa vedia ihneď zaradiť do pracovného procesu alebo si založiť vlastnú spoločnosť.

Trieda s duálnym systémom vzdelávania

Trieda s tzv. duálnym vzdelávaním je najmladšia zameraním, ktoré škola ponúka. Duálne vzdelávanie realizujeme od školského roku 2019/2020. Škola spolupracuje v súčasnosti so 14 zamestnávateľmi z regiónu. 28 študentov, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu, vykonávajú svoju prax v oblasti personalistiky, účtovníctva, daňovníctva, na rôznych ekonomických úsekoch. V prvom a druhom ročníku sú študenti u svojho zamestnávateľa 1 deň v týždni, v treťom a štvrtom ročníku 2 dni. Cieľom triedy tohto zamerania je pripraviť študenta na reálny pracovný život. Študentovi je pridelený u zamestnávateľa tzv. inštruktor, ktorý sa mu venuje a vedie ho v zmysle učebných osnov školy nielen k získaniu odbornosti, ale rozvíja aj tzv. soft skills (jemné zručnosti), študenta priebežne hodnotí a škole podáva výsledky jeho práce. Pokiaľ sa uchádzač rozhodne pre triedu s duálnym systémom, nie je podmienkou, že musí mať uzavretú zmluvu so zamestnávateľom. Študenti, ktorí nemajú uzavretú učebnú zmluvu, majú v tzv. duálny deň vo svojom rozvrhu len predmety praktického zamerania, napríklad výchova k podnikaniu, spotrebiteľská výchova, personalistika, praktické účtovníctvo a dane, samozrejmosťou je aj obchodná komunikácia, ktorá je vyučovaná od druhého ročníka v anglickom jazyku.

Prečo ísť na OA? Najlepšie vám to povedia naši študenti:

Martina: „Obchodná akadémia v Považskej Bystrici vám ponúka množstvo príležitostí. Ako študent jazykovej triedy môžete vycestovať do zahraničia na poznávací pobyt v Anglicku, výmenný pobyt v Belgicku alebo v Holandsku a absolvovať mnoho ďalších exkurzií. Zdokonalíte sa v jazykoch a na našej škole objavíte nové predmety, ako ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika a veľa ďalších.“

Nikola: „Prečo ísť na OA? Doteraz si pamätám, ako som si túto otázku kládla pred 3 rokmi. Jedným z hlavných dôvodov pre mňa bolo rozdelenie tried podľa zamerania. Vybrala som si triedu s duálnym vyučovaním - najmä kvôli vidine získať aj prax, aj vedomosti. Myslím si, že moje rozhodnutie sa oplatilo. Prax sa s klasickým vyučovaním pekne dopĺňa a oproti ostatným triedam máme oveľa viac možností na skúšanie praktických situácií, ktoré nadväzujú na jednotlivé učivo.“

Adam: „Vybral som si Déčko, športovú triedu. Na našu školu sa oplatí ísť, pretože celá škola je super kolektív. Výborní učitelia, ktorí s radosťou všetko vysvetlia a naučia. Máme tu super výlety a veľa rôznych akcií, napríklad Halloween. Získate tu veľa skúsenosti a všeobecný prehľad.“

Veronika: „Celý život ma to ťahalo k projektom, ku ktorým potrebujem ekonomické znalosti. Taktiež ma tu oslovili niektoré predmety, ktoré mi ako maturantke, a teda aj dospeláčke, dosť pomohli, napríklad daňová sústava či podnikateľské zručnosti. Sú to moje obľúbené predmety, ktoré mi naozaj pomôžu v živote. A pokiaľ by sa niekto naozaj chcel venovať podnikaniu a byť sám sebe šéfom, táto škola mu k tomu určite pomôže.“

Martina: „Túto školu som si vybrala vďaka možnosti študovať v jazykovej triede a pestrosti výmenných pobytov. Žiaľ, nám sa kvôli pandémii nepodarilo vycestovať. Na našej škole panuje super energia a naša pani riaditeľka sa nám snaží vynahradiť všetko, o čo sme prišli počas pandémie. Myslím si, že na našej škole je super kolektív a určite sa tu oplatí študovať.“

Marcel: „Škola ponúka moderné vybavenie informačnými technológiami, k čomu nechýba ani odborný personál, ktorý ich učenie realizuje. Všetky triedy sa zúčastňujú niekoľkých exkurzií, pričom jazykové triedy pracujú na projekte Erasmus+. Z odborných predmetov je tiež možné dostať certifikát, ktorý dokonale doplní váš budúci životopis. Študenti sa tiež môžu podieľať na vedení školy prostredníctvom žiackej školskej rady.“

Paulína: „Chodím do triedy s rozšíreným vyučovaním účtovníctva, v ktorej si skúšame prácu účtovníka. Máme ústretových učiteľov, ktorí nám skvelo pomáhajú pri príprave na maturitu. Naša škola ponúka aj množstvo rôznych aktivít ako obchodovacie týždne, športové týždne, jazykové týždne, výlety do zahraničia, zaujímavé krúžky a mnoho iných, ktoré sa oplatí absolvovať. Máme tu aj fungujúcu školskú radu, v ktorej žiaci pomáhajú, aby naša škola fungovala stále lepšie.“

Timotej: „V prvom rade je tu široký výber tried, v ktorých môžeš študovať účtovníctvo, informatiku alebo jazyky. Máme tu aj možnosť duálneho vzdelávania, kde si vyskúšaš svoje poznatky aj v praxi. A čo pokladám za najlepšie, v prvom ročníku je lyžiarsky výcvik na Donovaloch, na ktorom sa s pomocou našich učiteľov naučí lyžovať aj úplný začiatočník.“

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.oapb.edupage.org

Najčítanejšie na My Považská

Inzercia - Tlačové správy

 1. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 3. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 4. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 5. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 6. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 7. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
 8. OMV a BILLA prinášajú na čerpacie stanice kvalitné potraviny
 1. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 2. Bojovník Jiří Procházka sa stal novou tvárou XTB
 3. Hľadáte kvalitné diamantové šperky? Kúpite ich na Ardiama.sk
 4. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 5. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou
 6. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov
 7. Dopraje nám najšťastnejšia krajina na svete hokejové zlato?
 8. Na Slovensku vznikla Detská dopravná nadácia
 1. Čo práve pripravuje SME? Ako pracuje? Ako vyzerá deň v redakcii? 12 241
 2. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 11 778
 3. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 6 308
 4. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 4 054
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 3 416
 6. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 2 553
 7. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 2 021
 8. OMV a BILLA prinášajú na čerpacie stanice kvalitné potraviny 1 514

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Auto-Moto: Veterány potešili Košičanov, dobrú náladu rozdávali muzikanti a maturanti
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu?
 3. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 6.časť
 4. Martin Šuraba: Šimonka (1092) a gaslighting
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Dana Janebová: Kráľ je nahý...
 7. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel!
 8. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 883
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 8 588
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 198
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 682
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil. Základné informácie a grafika 5 094
 6. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 3 796
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 376
 8. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 2 932
 1. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 5. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 6. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Dnes už asi nenájdeme na Slovensku študenta, ktorý by nepoznal alebo aspoň nepočul, o tomto európskom vzdelávacom programe. O jeho minulosti, ale hlavne budúcnosti, budeme diskutovať už v stredu 18. mája o 13:00 hod.


18 h
Ilustračná foto

Partia mladých mužov z Považia vyhľadáva medvede, aby sa s nimi natočili.


14 h

Štvrtú živú diskusiu zo štúdia denníka SME v rámci projektu Závislosti inak bude moderovať Šarkan – Peter Novák.


18 h
Oftalmológovia Zuzana Hrbeková a Konštantín Peško z IVIO Clinic.

Časy modernej techniky so sebou priniesli problém krátkozrakosti. Oftalmológovia Konštantín Peško a Zuzana Hrbeková hovoria, že čoraz viac ľudí bude potrebovať okuliare na videnie do blízka.


18 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Rumunské šelmy majú na svedomí mnoho úmrtí. Stret s človekom je na dennom poriadku.


15. máj

Cestári začínajú s opravou najzaťaženejšieho úseku na Liptove.


16 h

Na mieste zasahovali aj hasiči.


14 h

Klientom poskytlo mesto náhradné ubytovanie. Niektorí odišli k príbuzným.


21 h

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Auto-Moto: Veterány potešili Košičanov, dobrú náladu rozdávali muzikanti a maturanti
 2. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu?
 3. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 6.časť
 4. Martin Šuraba: Šimonka (1092) a gaslighting
 5. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 6. Dana Janebová: Kráľ je nahý...
 7. Tupou Ceruzou: Pôjdeš do basy, ty hajzel!
 8. Martina Kotúčová: Proč dcera nehraje
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 20 883
 2. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 8 588
 3. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 8 198
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 682
 5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil. Základné informácie a grafika 5 094
 6. Věra Tepličková: Príde aj Mr. Bean? 3 796
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 376
 8. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 2 932
 1. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 5. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 6. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 37. - Arktída - Nansenova expedícia na lodi Fram (1893 - 1896)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu