Štvrtok, 21. september, 2023 | Meniny má Matúš

Priemyslovka má pre študentov bohatú prax

Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici rovnako ako aj študijný odbor strojárstvo má za sebou úspešnú viac ako osemdesiatročnú históriu. Od tej doby je známa tým, že posúva hranice svojej mobility. Kresliace dosky, tuš a ručne rysované priesvitné pauzovacie papiere boli nahradené najvyššími verziami kresliacich programov.

Odborná učebňa -Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciáchOdborná učebňa -Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Škola za jednu z najväčších priorít stanovila poskytovať študentom tie najlepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie cieľov moderného vyučovania je materiálno-technické zabezpečenie celého procesu. Je zamerané na neustále budovanie a skvalitňovanie vybavenia, špeciálnych učební a technických laboratórií, technických prostriedkov, pomôcok a interiérového vybavenia. Tieto podmienky sa nám darí uskutočňovať aj vďaka úspešným projektom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Absolvent Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici je úspešný v oblasti kresliacich programov, v ktorých dokáže bez problémov vytvoriť výkresovú dokumentáciu v programoch AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Profesional, dokáže naprogramovať výrobu vymodelovaného výrobku v programe EdgeCAM. Následne vytlačí daný výrobok na 3D tlačiarni a vyrobí na CNC stroji. Na záver zmeria jeho rozmery meracími prístrojmi a vyhodnotí dané skúšky.

Už druhý rok je spustené nové technické laboratórium pre študentov strojárskych odborov. Je zamerané na skúšky mechanických vlastností materiálov a na odborné experimentálne merania. Laboratórium je vybavené najmodernejšími meracími zariadeniami a financované z projektu IROP.

Naši strojári si zlepšujú jazykové znalosti, spoznávajú cudzie krajiny, nadväzujú nové priateľstvá a pracujú v medzinárodnom tíme vďaka zapojeniu školy do programu Erasmus+. Učitelia a aj študenti sa zdokonaľujú v tom, ako vyučovať a ako žiť v multikultúrnej Európe. V rámci ďalšieho projektu EUROGEBRA si rozvíjali vzťahy v oblasti IKT a podporovali ich analytické schopnosti. Sme zapojení aj do projektu EQAVET - hodnotenie kvality stredných škôl.

Medzinárodná spolupráca našich strojárov s partnerskou školou vo Vsetíne je zameraná na oblasť grafických systémov. Naši strojári sa v spolupráci s ich študentami zúčastňujú súťaží v kresliacich programoch AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor, ale súťažia aj v športových a matematicko-logických oblastiach.

Taktiež sa zapájajú do mnohých vedomostných súťaží. Medzi niektoré patria napríklad ZENIT v strojárstve, celoslovenská súťaž Meď a Mladý talent. Pravidelne sa zúčastňujeme výstavy stredných škôl Stredoškolák v Trenčíne. Pekné umiestnenia získavajú aj v krajských a celoštátnych kolách SOČ. Nezaostávajú ani v iných súťažiach, ako je Matematický klokan, Expert Geniality Show, Pangea.

Spolupráca našich strojárov s univerzitami technického zamerania je dôležitou súčasťou rozvoja. Na jednej strane je to najrýchlejšia cesta, ako prispôsobovať učivo potrebám praxe, a na strane druhej ide o efektívny spôsob, ako dostať poznatky z akademického výskumu bližšie našim študentom.

Veľmi dôležitým aspektom v napredovaní našich strojárov je spolupráca s okolitými strojárskymi firmami, v ktorých dva týždne absolvujú súvislú odbornú prax. Spolupráca s firmou Danfoss Power Solution sa uskutočňuje pod názvom Netradičná škola, ktorá prebieha za aktívnej účasti zamestnancov firmy, ktorí im robia praktické ukážky hlavne z oblasti výskumu a vývoja.

Spolupráca s Nadáciou Medeko je zameraná na študentov tretieho ročníka odboru strojárstvo. Študentom je umožnené absolvovať týždňový študijný pobyt vo firme a spolupracovať s konštruktérmi a technológmi.

Považie je historicky známe ťažkým priemyslom, dnes najmä strojárstvom. Preto odbor, ktorý naša škola ponúka, má v súčasnosti na trhu práce zelenú. Dôležité preň je udržať si krok s aktuálnymi trendmi a neustále sa posúvať ďalej a napredovať.

Odbor informačné a sieťové technológie (IST)

môžu študovať žiaci na našej škole od šk. roku 2016/2017. Úlohou predmetu sieťové technológie je poskytnúť žiakovi základné informácie o princípoch prenosu dát v počítačových sieťach, oboznámiť ho so základnými formami a úlohami prepínania, smerovania a tiež zabezpečenia. Od septembra 2018 sú študenti odboru IST zapojení do vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - „CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad“. Žiaci sú registrovaní užívatelia sieťovej akadémie pri SPŠ v Považskej Bystrici a majú možnosť po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA bezplatne získať medzinárodne platný certifikát podľa dosiahnutej úrovne. Naši žiaci sa každý rok zapájajú do prestížnej celoslovenskej súťaže NAG – Networking Academy Games. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Našim najväčším úspechom bolo 2. miesto nášho žiaka Petra Maka, ktorý sa zúčastnil osobne vyhlasovania výsledkov súťaže v priestoroch spoločnosti Cisco Systems Slovakia v Bratislave.

Od budúceho šk. roka pripravujeme pre študentov 4. ročníka program Mikrotik Academy. Spoločnosť MikroTik poskytla našej škole sieťové zariadenia a vyškolila dvoch trénerov, ktorí sú zodpovední za realizáciu programu. Študenti sa praktickou formou oboznámia s tvorbou a správou počítačových sietí s technológiou spoločnosti MikroTik.

V rámci tohto programu majú študenti možnosť bezplatne absolvovať kurz MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) a po úspešnej skúške získať bezplatne celosvetovo uznávanú priemyselnú certifikáciu MTCNA platnú 3 roky.

Cieľom predmetu serverové technológie je pripraviť našich absolventov na prácu budúcich administrátorov. V procese výučby získavajú vedomosti a zručnosti z inštalácie a konfigurácie serverov s operačnými systémami od spoločnosti Microsoft, ako aj operačných systémov Linux. Pri výuke využívame virtuálne prostredie, najnovšie pripravujeme VMware, čím žiaci získavajú výhodu, keďže toto je prostredie, ktoré je v dnešnej dobe štandardným prostredím, ktoré využívajú spoločnosti, pretože zaisťuje bezproblémovú prevádzku ich systémov a aplikácií.

V oblasti programovania študenti vedia navrhnúť a nakódovať jednoduché softvérové aplikácie v programovacom jazyku Python. Úroveň svojich poznatkov a schopností si následne porovnávajú účasťou na celoslovenských programátorskych súťažiach – najmä v olympiáde v programovaní a v súťaži Zenit v programovaní. Aj v týchto súťažiach získali naši študenti veľmi pekné umiestnenia v krajskom kole Zenit v programovaní.

V máji minulého školského roka sa skupinka študentov 2. ročníka odboru IST (M. Justus, J. Ďuriš, B. Kojda, S. Šubika) zúčastnila projektu Konferencia IT v praxi. Za svoj projekt Wiki Spot boli špeciálne ocenení a odmenení hodnotnými cenami.

Na hodinách programovania sa tiež žiaci učia vytvárať webové stránky pomocou jazykov HTML, CSS, Java Script a PHP. Svoje vedomosti následne zúročujú pri vytváraní záverečných projektov, kde vytvárajú webové stránky pre reálne cieľové subjekty. S vytváraním dynamických webových stránok úzko súvisia aj databázy (MS SQL /MySQL), s ktorými sa oboznamujú vo štvrtom ročníku.

Naši najaktívnejší študenti sa pravidelne zúčastňujú celoštátnej súťaže SOČ (Stredoškolská odborná činnosť). Aj v minulom roku dosiahli veľmi pekné výsledky 1., 2. a 3. miesto v krajskom kole. Prví dvaja z nich postúpili na celoslovenské kolo vo svojich kategóriách, kde takisto veľmi dobre reprezentovali našu školu.

Odbor prevádzka a ekonomika dopravy

úspešne funguje na našej škole už takmer 20 rokov a je jedným zo stabilných odborov. A prečo študovať práve v tomto odbore? Odpoveď a argumenty vám budú jasné, keď sa bližšie zoznámite s týmto odborom.

Z názvu prevádzka a ekonomika je zrejmé, že sa pri štúdiu venujeme dvom významným oblastiam – ekonomike a doprave. Doprava je prakticky súčasťou každodenného života. Všetky firmy, organizácie a inštitúcie využívajú nejaký spôsob prepravy a medzinárodný obchod a zásobovanie by bez prepravy neexistovali. Celý dopravný proces treba optimálne evidovať, plánovať a riadiť, a to je jedna z oblastí, kde naši absolventi uplatnia aj vedomosti z oblasti ekonomiky.

Na kvalitnú prípravu študentov, na získanie potrebných poznatkov a zručností sú zamerané aj odborné predmety, s ktorými sa u nás stretnete. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín:

 • odborné ekonomické predmety (ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia)
 • dopravné predmety (cestná doprava, logistika, cestné vozidlá, dopravná geografia).

Samozrejmou súčasťou v jednotlivých ročníkoch je výpočtová technika a aplikovaná informatika.

Radi hovoríme, že náš odbor ponúka možnosti a príležitosti tým šikovným študentom, ktorí chcú rásť a nájsť si uplatnenie. Ponúkame možnosť zapojiť sa do rôznych mimoškolských aktivít, napríklad exkurzie do dopravných firiem, účasť na veľtrhoch a výstavách, pravidelne sa zúčastňujeme najväčšej európskej výstavy dopravnej techniky v Berlíne, čo býva zároveň aj zaujímavý výlet.

Študenti tretieho a štvrtého ročníka majú možnosť absolvovať predmet prax v moderných laboratóriách Žilinskej univerzity a zúčastniť sa dlhodobej pracovnej stáže v medzinárodnej prepravnej spoločnosti LKW Walter vo Viedni, ktorá sa špecializuje na prepravu kamiónov po ceste a v kombinovanej doprave.

Stalo sa už tradíciou, že sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných študentských projektov, a tak sa vám otvárajú možnosti zapojiť sa do programu Erasmus+. V posledných rokoch naši študenti navštívili v rámci výmenných pobytov množstvo krajín, napr. Turecko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľsko.

Naším hlavným cieľom je pripraviť študentov na povolania v oblasti dopravy a prepravy, logistiky, na samostatné podnikanie, na povolania s ekonomickým zameraním alebo tiež na pokračovanie štúdia na vysokej škole.

Ak vás zaujíma oblasť dopravy, logistiky, ekonomiky, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy je riešením práve pre vás. Chlapcov, ako i dievčatá. Staňte sa študentmi tohto študijného programu a urobte správne rozhodnutie a krok dopredu.

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Pre školský rok 2022/2023 aktivujeme tiež odbor 3739M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Tento zaujímavý študijný program sme začali vyučovať od jesene 2020. Rozšírili sme možnosť výberu pre deviatakov v meste a regióne. Študijný odbor je určený pre absolventov základných škôl, ktorých zaujíma automobilová technika z pohľadu konštrukcie moderného automobilu. Je rozšírenou verziou odboru technika a prevádzka dopravy, ktorý sme vyučovali v minulých rokoch. Ponuka tohto odboru je reakciou na potreby transformujúceho sa automobilového priemyslu. Trendy nárastu vyrobených a predaných elektromobilov sú nesporné. Skladba odborných predmetov väčšinovo pozostáva z elektrotechniky, elektroniky, cestných vozidiel, aplikovanej informatiky, počítačových systémov a sietí. Jeden z odborných predmetov elektrotechnická spôsobilosť je prípravou na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa paragrafu 21, vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. Ďalším benefitom je možnosť získania medzinárodne platných certifikátov CCNA po absolvovaní CISCO akadémie.

Študijný odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách má technicko-hospodársky charakter, je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Ukončuje sa absolvovaním maturitnej skúšky. Po ukončení je uplatnenie absolventov napríklad na týchto pozíciách: prevádzkar nabíjacej stanice, špecialista elektrických zariadení v automobile, diagnostik motorových vozidiel, prijímací a servisný technik v STK a EK, informatik v doprave, servisný technik informačno-komunikačných technológií, programátor v doprave, správca sietí a i. Taktiež sa môže absolvent rozhodnúť pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

V nasledujúcom školskom roku prijímame do tohto odboru 12 študentov.

Virtuálnu prehliadku školy si môžete pozrieť TU.

Stredná priemyselná škola Pov. Bystrica, Slov. partizánov 1132, tel.: 042/432 3052, www.spspb.sk

Najčítanejšie na My Považská

Komerčné články

 1. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 2. Ak podceníte pri stavbe tento detail, pripravte sa na vyššie účty za kúrenie
 3. Ktorá cestovka je top? Toto je stávka na istotu
 4. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 5. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 6. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 7. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov
 2. Príďte ochutnať ocenené destiláty
 3. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 4. Politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž
 5. IT expertka: Iba mobil deťom na učenie naozaj nestačí
 6. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 7. Most nahradia v Trenčíne záhradou s kaviarňami
 8. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 1. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 14 242
 2. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 786
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 9 732
 4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 243
 5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 208
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 2 938
 7. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 924
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 878

Blogy SME

 1. Vladimír Benčík: "Atény? - ak si ich nevidel, si hlupák; ak ich vidíš a nie si nadšený, si osol; ak sa tešíš z toho že odídeš, si ťava."
 2. Rado Surovka: Kto nám chce vládnuť ?
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské
 4. Dada Vozáriková: Nútených 48 hodín v Amsterdame (na ceste do Škótska) + video
 5. Milan Removčík: Sivý vrch
 6. Lukáš Čelinák: Progresivizmom ku korupcii AKA “zvýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí“
 7. Tomáš Merašický: Ochrana krajiny potrebuje reformy.
 8. Ján Šeďo: Zbohom slepí ješiťáci, pravicového voliča ste hodili cez palubu.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 58 518
 2. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 40 607
 3. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 475
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 14 638
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 748
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 171
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 6 446
 8. Ján Valchár: Ešte raz o Kryme 5 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Obnovu hradu spomaľujú personálne aj finančné problémy.


34m

Počas uplynulého víkendu sa v Púchove uskutočnil jeho XXIV. ročník.


(red) 2 h

Predstavujeme niekoľko kandidátov.


5 h

Mesto Dubnica nad Váhom spustí v spolupráci s technickými službami v októbri zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk.


TASR 5 h

Blogy SME

 1. Vladimír Benčík: "Atény? - ak si ich nevidel, si hlupák; ak ich vidíš a nie si nadšený, si osol; ak sa tešíš z toho že odídeš, si ťava."
 2. Rado Surovka: Kto nám chce vládnuť ?
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské
 4. Dada Vozáriková: Nútených 48 hodín v Amsterdame (na ceste do Škótska) + video
 5. Milan Removčík: Sivý vrch
 6. Lukáš Čelinák: Progresivizmom ku korupcii AKA “zvýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí“
 7. Tomáš Merašický: Ochrana krajiny potrebuje reformy.
 8. Ján Šeďo: Zbohom slepí ješiťáci, pravicového voliča ste hodili cez palubu.
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 58 518
 2. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 40 607
 3. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 475
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 14 638
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 748
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 171
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 6 446
 8. Ján Valchár: Ešte raz o Kryme 5 595
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu