Streda, 25. november, 2020 | Meniny má KatarínaKrížovkyKrížovky

Začína nové volebné obdobie

Poslancom samosprávneho kraja začína nové volebné obdobie. Mandát pre prácu v krajskom parlamente im dali občania v novembrových voľbách, v ktorých bola v Trenčianskom kraji historicky najnižšia účasť. Tú podľa novozvolených poslancov zapríčinil najmä nez

áujem ľudí o veci verejné, nedôvera, ako aj slabá informovanosť a neznalosť možností i kompetencií samosprávnych krajov. Čo chcú nový krajský parlament urobiť preto, aby sa táto situácia zlepšila? S akými zámermi vstupujú do regionálnej politiky? Tieto otázky sme položili trinástim novozvoleným poslancom z nášho regiónu.
Okres Považská Bystrica
Miroslav Adame: Chcem sa zamerať najmä na zdravotníctvo, ktoré by malo byť dostupné v štandardnej forme pre všetkých, obyvateľov vzdialenejších častí regiónu nevynímajúc. Ekonomické tlaky sú síce obrovské, nevyhnutná je aj reštrukturalizácia. Pacienti by to ale nemali pociťovať. Už viackrát zaznela kritika, že poslanci sa málo venujú občanom. Tento postoj by sme chceli zmeniť. Pomôcť by k tomu mali aj úradné hodiny, počas ktorých budeme s poslancom Vladimírom Bačíkom k dispozícii občanom, aby sme im buď priamo alebo prostredníctvom našich spolupracovníkov poskytli informácie týkajúce sa krajskej samosprávy. Stretnutia budú vždy v stredu, pokiaľ bude pracovným dňom, v považskobystrickej kancelárií okresnej organizácie strany SMER- sociálna demokracia na Sládkovičovej ulici od 15.30 do 16.30 h.
Vladimír Bačík: Budem presadzovať, aby sa realizovali uznesenia zastupiteľstva, ktoré zabezpečia rovnomerný rozvoj jednotlivých okresov v zmysle kompetencií, ktoré samosprávny kraj má. Predovšetkým budem podporovať vytváranie podmienok pre rozvoj malých a stredných podnikateľov v okrese, aby boli realizované všetky projekty, ktoré zaistia rozvoj odvetví z hľadiska priemyslu, cestovného ruchu, životného prostredia v zmysle schválenej koncepcie rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podporím všetky postupy a riešenia, ktoré povedú k zabezpečeniu primeranej zdravotnej starostlivosti občanov nášho okresu.
Amália Ondičová: V krajskom zastupiteľstve pôsobím už štyri roky. Aj keď sa mi spolu s poslancami za náš okres podarilo dosiahnuť dosť, určite sa mi nepodarilo splniť všetko, čo som si predstavovala, najmä čo sa týka považskobystrickej nemocnice, hoci sme pre to urobili maximum. Úspechom je, že sa podarilo zastabilizovať jej chod a znížiť dlhy. Mínusom je, že dodnes však nie je o nej rozhodnuté, pretože pokiaľ bude financovaná len platbami od poisťovne, nemôže, rovnako ako každé iné zdravotnícke zariadenie, samostatne existovať. Preto sa chcem v nastávajúcom volebnom období intenzívne usilovať, aby sa táto otázka doriešila, a to v prospech našich ľudí. Zárukou jej zachovania bude, keď určitým úväzkom bude patriť pod mesto. Taktiež by som sa chcela venovať i sociálnej oblasti, kde máme v našom okrese ešte stále dosť veľké resty.
Pavol Jurčík: V predchádzajúcom volebnom období som pracoval v komisii školstva, kultúry a športu, tejto činnosti by som sa chcel venovať, ak to bude možné, i teraz. V oblasti športu sa nám podarilo splniť viacero zámerov, napríklad podpora talentovanej mládeže, získali sme financie aj pre stredné školy. Úplne spokojný však nemôžem byť, pretože ešte stále toho veľa zostáva. Otvorená je otázka považskobystrickej nemocnice a jej oddlženia, nepodarilo sa presadiť rozdelenie Správy ciest TSK na tri samostatné právne subjekty so svojím vlastným rozpočtom. Dúfam, že noví kolegovia budú v tejto otázke ústretovejší. V novom volebnom období by som chcel dosiahnuť, aby úrad TSK pružnejšie realizoval uznesenia zastupiteľstva a my, poslanci, sa k nim nemuseli opätovne vracať. Taktiež mám záujem pomôcť stredným školám, aby mali možnosť samostatne reagovať na požiadavky trhu práce otváraním nových učebných odborov, prípadne ich rozširovaním.
Viera Zboranová: V prvom rade dosiahnuť splnenie cieľov volebného programu koalície, ktorá ma za poslankyňu nominovala a nadviazať na doterajšiu prácu ľudí v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zamerať by som sa chcela najmä na aktívnu spoluprácu so starostami obcí nášho okresu pri vypracovaní zásobníka projektov pre programovacie obdobie EÚ 2007 – 2013. V tomto období je predpoklad prísunu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre Slovensko do 10 miliárd eúr a treba sa na čerpanie týchto prostriedkov dostatočne a s predstihom pripraviť. V tejto súvislosti bude potrebné v základnom plánovacom dokumente TSK doplniť pre okres Považská Bystrica nové rozvojové programy vo všetkých oblastiach (sociálna, kultúrna, oblasť školstva a športu, cestovný ruch, životné prostredie a ďalšie) a následne urobiť všetko preto, aby bolo zabezpečené ich postupné finančné krytie a zrealizovanie.
Okres Ilava
Marián Bridik: Ak mám hodnotiť minulé obdobie, tak by som ho hodnotil ako obdobie budovania štruktúr vyššieho územného celku, najmä v prvých dvoch rokoch existencie. Jeho reálne pôsobenie bolo vidieť vlastne až v poslednom roku, kedy sa tvoril vlastný rozpočet a určovali objemy pre tie-ktoré položky v rámci VÚC. Čo ma sklamalo, alebo si myslím, že sme veľmi nepokročili, je oblasť zdravotníckych služieb. Zmene štruktúry alebo organizácie riadenia sa určite nevyhneme, pretože musíme vytvoriť efektívny systém poskytujúci zdravotnú starostlivosť. To bude aj jedna z najväčších úloh nového volebného obdobia. Dúfam, že nájdeme spoločnú reč so zástupcami ďalších politických strán, aby zvíťazil zdravý rozum a dohodli na priechodnosti všetkých dobrých návrhov bez ohľadu na to, kto ich bude predkladať. Keďže najbližšie mi je zdravotníctvo, v ktorom robím už dlhé roky, v novom volebnom období by som sa chcel aktívne zúčastniť na tvorbe zdravotnej politiky TSK.
Mária Zimanová: Vzhľadom na moje vzdelanie, prax a dosiahnuté vedomosti chcem pomôcť rozvoju regiónu, v ktorom žijem. Chcem podporiť schvaľovanie rozvojových projektov a získavanie finančných prostriedkov z eurofondov, najmä na projekty, týkajúce sa rozvoja turistiky v našom regióne. Možností vzhľadom na jeho prírodné krásy je dosť, len ich treba využiť. Vytvorí sa tým aj šanca na rozšírenie pracovných príležitostí pre poskytovanie služieb, ktoré vidím v tomto období ako nedostačujúce. Vzhľadom na moje právnické vzdelanie a skúsenosti budem presadzovať dodržiavanie právnych noriem a zákonov. Mojím zámerom je predovšetkým spokojnosť voličov, ale aj ostatných obyvateľov tohto regiónu. Chcem dosiahnuť, aby ľudia mali dôveru vo svojich poslancov, a aby im pomáhali v riešení problémov.
Anton Vanko: Sám som zvedavý, čo všetko má čaká, s čím sa stretnem. Ako si predstavujem svoju práce v krajskom parlamente? Tak, aby som sa nehanbil, keď sa stretnem s občanom, ktorý mi dal hlas, keď sa s ním porozprávam, prečo sme rozhodli tak, ako sme rozhodli. Budem sa snažiť pracovať tak, aby ľudia z iných častí okresu nemali dojem, že tok peňazí je jednosmerný len pre Ilavu, keďže štyria z piatich poslancov sú z tohto mesta, ale rovnomerný pre celé Ilavsko. Na predvolebných stretnutiach ľudia kritizovali klientelizmus, napr. pri predaji dubnického učilišťa. Za takéto predaje by som určite nehlasoval, aj keď by som kupujúcich poznal. Myslím si, že privatizovať treba, ale tak, aby to malo zmysel a prínos.
Pavol Čiernik: Som veľmi rád, že mi občania dali dôveru. Zatiaľ mi je ťažko povedať, čo by som chcel dosiahnuť ako novozvolený poslanec, pretože som realista. V prvom rade musím zistiť, v akom stave samosprávny kraj je. To zistíme pri schvaľovaní rozpočtu. Samozrejme, že každý z nás mal nejaký podnet, prečo kandidoval. V mojom prípade je to školstvo a regionálny rozvoj. Už predtým som sa zúčastnil som sa niekoľkých seminárov o regionálnom rozvoji, tak som zvedavý, ktoré z priorít regionálneho rozvoja zostanú a ktoré nie. Vyšší územný celok by sa mal zameriavať na rozvoj regiónu plošne, a nie vybrať si len jeden-dva projekty. Kraj má viac ako 270 obcí, tomu by mal byť úmerný aj počet obcí, kde sa budú realizovať projekty.
Anna Chalúpková: Tak ako každý, aj ja som so svojím pôsobením v krajskom zastupiteľstve spokojná i nespokojná. Som rada, že sa mi podarilo podporiť sociálny odbor TSK, aby sa zlepšili sociálne služby v kraji, otvorili sa nové domovy dôchodcov. Dôležitá je aj optimalizácia školskej siete, ktorá je ovplyvnená financiami. Čo sa týka nespokojnosti, tak nie preto, že by sa niečo nepodarilo. Tá plynie z toho, že občanov nezaujíma, čo vlastne znamená samosprávny kraj. Že sú to stredné školy, domovy, cesty... V novom volebnom období mám určené priority, ktorým sa chcem venovať. Vyplynuli zo stretnutí s občanmi. Opäť to bude sociálna oblasť, školstvo, kultúra a šport. Sú to oblasti, kde je stále čo zlepšovať.
Okres Púchov
Ľuboš Savara: Počas prvého volebného obdobia sa celý úrad, samosprávny kraj kreovali, preberali v zmysle schválených zákonov kompetencie, zariadenia, agendy a podobne. Preto v pravom slova zmysle sme ako “samospráva„ začali rozhodovať a pracovať až v závere volebného obdobia. I napriek tomu, veľmi pozitívne hodnotím fakt, že sa nám v okrese Púchov podarilo napríklad v oblasti sociálnej sféry zachovať fungovanie DD-DSS na takej úrovni, že nie sú zadlžené, personálne a finančne pokryté na veľmi solídnej úrovni, dobre fungujú i stredné školy. V doprave bola zabezpečená súčinnosť pri plánovaní výstavby rýchlostnej cesty R6 na Moravu a Čechy, kruhových objazdov v Púchove, podarilo sa zabezpečiť finančné prostriedky na opravy častí úsekov ciest v jednotlivých obciach okresu a opravu mosta v Lednických Rovniach. Zloženie zastupiteľstva je iné, ako v uplynulom volebnom období. Osobne som presvedčený, že poslanci za jednotlivé politické subjekty, spolu s nezávislými vytvoria taký pracovný kolektív, kde sa politikárčiť nebude a budú sa riešiť problémy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Oblasť zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, dopravy, kultúry, ale i iných je tak zložitá a problémová, že veľa času na prieky, nedorozumenia nezostane času.
Marián Michalec: Prácu mojich predchodcov zatiaľ nehodnotím, je na to potrebné určité časové obdobie. Verím, hoci sme v krajskom parlamente len traja nezávislí poslanci, podarí sa nám naše záujmy presadiť.
Miroslav Kubičár: Prácu prvého zastupiteľstva poznačilo politikárčenie, nedostatočné prepojenie s reálnym životom občanov kraja, nekoncepčnosť v niektorých rozhodnutiach. Oceňujem, že dokázalo vytvoriť systém novovytvoreného orgánu a pripraviť niektoré koncepčné materiály. Myslím si, že už je preč čas, kedy sa rozhodnutia na regionálnej úrovni robili len na základe politickej príslušnosti. Naviac, vzhľadom na politické zloženie zastupiteľstva, rozhodujúcou otázkou pri prijímaní rozhodnutí nebude ideologická nálepka pravicovosti či ľavicovosti. Pre schválenie dobrých rozhodnutí je vždy dôležité, aby boli prijímané s čo najväčšou podporou. Ja budem podporovať všetky múdre návrhy. Zároveň chcem podčiarknuť, že hlavným rysom nášho volebného programu bolo a je získanie prostriedkov pre okres, pre jednotlivé obce v tých častiach života, kde to kraj má v kompetencii. Verím, že je to prijateľné i pre ostatných kolegov poslancov. Opodstatnenosť našej priority sa potvrdila vo volebnej účasti, či lepšie povedané neúčasti občanov.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny
 2. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 3. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 4. Študuj na univerzite s viac ako 60 ročnou tracíciou!
 5. Táto pomôcka zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Máš dosť teórie a poučiek? Študuj, cestuj, pracuj a ži!
 7. Imunitnú bombu do tela dostanete vďaka Vitaglucanu
 8. Na VŠEMvs získaš kvalitné štúdium v moderných priestoroch
 9. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 2. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 3. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 5. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 6. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť
 8. Budúcnosť M&A v Európe
 9. Zdravá pečeň zlepšuje metabolizmus aj celkové zdravie
 10. Právo: Kto sú najväčší právnici a kde všade zostanú súdy
 1. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 24 910
 2. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 20 262
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 459
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 10 974
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 697
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 583
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 263
 8. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 8 048
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 8 038
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 898
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Považská Bystrica a Púchov - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Považská

Situácia v bystrickej nemocnici je vyhrotená, v karanténe je 53 pracovníkov

V Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici je momentálne vyhrotená situácia, v karanténe je aktuálne 53 pracovníkov.

Najrýchlejší poštár. Holuby ohrozujú dravce, hovorí Luhový

Poštový holub bol v minulosti najrýchlejším prostriedkom na prenos správ. Teraz sa využíva najmä na športové účely. Úspechy dosahuje MIROSLAV LUHOVÝ z Púchova.

Muža po hádke bodol do hrudníka

Obvineniu z obzvlášť závažného zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu čelí 35-ročný muž z okresu Žilina.

Dve župné nemocnice chcú kúpiť mamografy za celkovo 267-tisíc eur bez DPH

Dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja chcú kúpiť nové mamografy.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pri inštalácii vianočnej výzdoby v Mlynoch prišiel mladý muž o nohu

Pracovník spadol z výšky približne 20 metrov. Utrpel množstvo zranení.

FOTO: Po obrovských tolstolobikoch prišli na rad skutoční králi priehrady Ružiná

Vo vodnom diele Ružiná prebieha už štvrtý deň záchranný odlov rýb.

Tragická nehoda na R1: Vodiča († 52) vymrštilo z auta

Nehoda sa stala na diaľničnom úseku medzi Zvolenom a Žiarom.

Demänovská dolina už nevládze, na petíciu nie je neskoro

Nestíha elektrika, už ani zdroje pitnej vody.

Už ste čítali?